Polityka prywatności

Polityka prywatności

1.1 Dla Mitsubishi Electric Europe B.V. i innych członków grupy (MEU) ochrona prywatności Klientów i użytkowników jest bardzo ważna. Niniejsza polityka prywatności (Polityka prywatności) określa procedury przetwarzania danych osobowych przez MEU i ma na celu informowanie o sposobach przetwarzania wszelkich danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

1.2
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkownika jest spółka Mitsubishi Electric Europe B.V. Besloten Vennootschap z siedzibą w Amsterdamie, adres siedziby: ul. Capronilaan 46, 1119 NS, Holandia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego: Mitsubishi Electric Europe B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Oddział w Polsce z siedzibą w Balicach (32-083), ul. Krakowska 48, KRS: 0000338549.

1.3
 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem “RODO – Kontakt”.

1.4 Nasze strony internetowe mogą zawierać łącza prowadzące do stron internetowych osób trzecich. W przypadku wejścia na stronę internetową osoby trzeciej za pomocą łącza, należy pamiętać o tym, że polityka prywatności osoby trzeciej różni się od naszej i tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za taką politykę oraz sposoby przetwarzania danych osobowych użytkownika. Przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych na stronach internetowych osób trzecich, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

1.5
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu objaśnienie naszych procedur związanych z prywatnością i obejmuje następujące zagadnienia:

(a) Jakie dane osobowe możemy zbierać

(b) W jaki sposób możemy wykorzystać dane osobowe

(c) W jaki sposób chronimy dane osobowe

(d) Kontakt z nami i prawa użytkownika do zastrzegania użycia danych osobowych do celów marketingowych oraz do dostępu i aktualizowania danych osobowych

(e) Dobrowolność podania danych

(f) Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

(g) Nasza polityka plików cookie

(h) Sposoby wprowadzania zmian do polityki prywatności i polityki plików cookie

2 Informacje, które możemy zebrać o Tobie

2.1 Zbieramy i przetwarzamy wszystkie lub niektóre następujące dane użytkownika:

(a) Informacje podane przez użytkownika

Dane osobowe podane przez użytkownika podczas korzystania z formularzy kontaktowych na naszych stronach internetowych, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe;

(b) Korespondencja

Jeśli użytkownik się z nami kontaktuje, zazwyczaj zapisujemy korespondencję;

(c) Informacje uzyskane z ankiet

Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy w celach badawczych. W takiej sytuacji zbieramy informacje dostarczone w wypełnionej ankiecie;

(d) Korzystanie ze strony internetowej i opcji kontaktu

Szczegóły odwiedzin stron przez użytkownika i informacje zebrane za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia danych, w tym, nie wyłącznie, adres IP użytkownika i nazwa domeny, wersja przeglądarki użytkownika i system operacyjny, dane o ruchu, dane lokalizacyjne, dzienniki sieciowe i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których użytkownika uzyskuje dostęp.

3 Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

3.1 W tej części zostaną wyjaśnione cele, w jakich wykorzystujemy dane osobowe, które są zbierane przez Mitsubishi Electric oraz wskazane zostaną podstawy prawne przetwarzania informacji.

3.2 W zależności od relacji użytkownika z nami, realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i zakresie:

KLIENCI I OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI UMOWY

 • Cel przetwarzania
  Realizacja umowy z Klientem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta.
  Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  Cele wskazane w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, cele statystyczne.
 • Podstawa prawna
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dot. Klientów art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dot. osób działających w imieniu klienta/kontrahenta
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Okres przechowywania danych
  Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 • W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od użytkownika - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
  Dane mogą być zebrane od Klienta lub od osoby współpracującej z nami w imieniu Klienta.
  Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury.
  W przypadku elektronicznej obsługi transakcji – także login, hasło oraz historie zakupów i aktywności.

KONTRAHENCI, DOSTAWCY I OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI UMOWY

 • Cel przetwarzania i podstawa prawna
  Realizacja umowy z Kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
  Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.
  Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, cele statystyczne.
 • Podstawa Prawna
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dot. Klientów
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dot. osób działających w imieniu klienta/kontrahenta
  art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Okres przechowywania danych
  Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.
 • W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od użytkownika - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
  Dane mogą być zebrane od Klienta lub od osoby współpracującej z nami w imieniu Klienta.
  Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury.
  W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.


KORESPONDUJĄCY

 • Cel przetwarzania i podstawa prawna
  prowadzenie korespondencji oraz zapewnienie obiegu i archiwizacji dokumentów
 • Podstawa Prawna
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Okres przechowywania danych
  Dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa. Jeżeli nie są one wskazane - przez czas możliwego dochodzenia roszczeń.
 • W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od użytkownika - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
  Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez użytkownika.

SUBSKRYBENCI NEWSLETTERA I ADRESACI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

 • Cel przetwarzania i podstawa prawna
  Marketing własnych produktów i usług, w przypadku zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem.
  Cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych.
  Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, cele statystyczne.
 • Podstawa Prawna
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Okres przechowywania danych
  Dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa. Jeżeli nie są one wskazane - przez czas możliwego dochodzenia roszczeń.
 • W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od użytkownika - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
  Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez użytkownika.
  Pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny.

UCZESTNICY KONKURSÓW

 • Cel przetwarzania i podstawa prawna
  Wypełnienie obowiązków organizatora konkursu.
  Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.
  Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  Cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych.
  Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, cele statystyczne.
 • Podstawa Prawna
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO,
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Okres przechowywania danych
  Dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa. Jeżeli nie są one wskazane - przez czas możliwego dochodzenia roszczeń.
 • W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od użytkownika - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
  Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez użytkownika.

UŻYTKOWNICY STRON INTERNETOWYCH ORGANIZACJI

 • Cel przetwarzania i podstawa prawna
  Zapewnienie funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu.
  Świadczenie usług drogą elektroniczną.
  Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności. Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  Marketing własnych produktów i usług a w przypadku zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem.
  W celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych.
  Ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń, cele statystyczne.
 • Podstawa Prawna
  art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Okres przechowywania danych
  Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych przez Administratora lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.
  W przypadku zawarcia z Administratorem umowy dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia.
 • W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od użytkownika - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
  Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez użytkownika.

WNIOSKUJĄCY, OSOBY SKŁADAJĄCE REKLAMACJE I ICH PRZEDSTAWICIELE

 • Cel przetwarzania i podstawa prawna
  Rozpatrzenie skargi, wniosku lub reklamacji.
  Realizacja umowy powiązanej ze zgłoszeniem.
  Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.
  Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  Cele określone w treści zgody.
  Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, cele statystyczne.
 • Podstawa Prawna
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dot. Klientów
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dot. osób działających w imieniu klienta/kontrahenta
  art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Okres przechowywania danych
  Dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa. Jeżeli nie są one wskazane - przez czas możliwego dochodzenia roszczeń.
 • W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od użytkownika - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
  Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez użytkownika.

KANDYDACI DO PRACY

 • Cel przetwarzania i podstawa prawna
  Podjęcie czynności niezbędnych do zawarcia umowy.
  Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celu prowadzenia rekrutacji.
  Realizacja rekrutacji - w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa.
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
  Wyrażenie zgody na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach lub zgody na kontakt z osobami wskazanymi jako udzielające referencji.
 • Podstawa Prawna
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Okres przechowywania danych
  Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez 6 miesięcy, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – do czasu jej wycofania.
  W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.
 • W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od użytkownika - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
  W przypadku uprzedniej zgody użytkownika, dane osobowe mogą zostać przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji lub przez osoby udzielające referencji.
  Kategorie pozyskanych danych osobowych to: imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia oraz inne dane podane przez użytkownika w dokumentach aplikacyjnych, a w przypadku osób udzielających referencji są to dane o osiągnięciach kandydata u poprzedniego pracodawcy.

KANDYDACI DO WSPÓŁPRACY

 • Cel przetwarzania i podstawa prawna
  Podjęcie czynności niezbędnych do zawarcia umowy.
  Realizacja rekrutacji - w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa.
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
  Wyrażenie zgody na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach lub zgody na kontakt z osobami wskazanymi jako udzielające referencji.
 • Podstawa Prawna
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Okres przechowywania danych
  Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez 6 miesięcy, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – do czasu jej wycofania.
  W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.
 • W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od użytkownika - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
  W przypadku uprzedniej zgody użytkownika, dane osobowe mogą zostać przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji lub przez osoby udzielające referencji.
  Kategorie pozyskanych danych osobowych to: imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia oraz inne dane podane przez użytkownika w dokumentach aplikacyjnych, a w przypadku osób udzielających referencji są to dane o osiągnięciach kandydata u poprzedniego pracodawcy.

PRACOWNICY ORAZ WSPÓŁPRACOWNICY

 • Cel przetwarzania i podstawa prawna
  Realizacja umowy o pracę.
  Prowadzenie rozliczeń, księgowości.
  Realizacji uprawnień w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
  Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym względem ZUS, US, NFZ, archiwizowanie akt osobowych.
  Cele określone w treści zgody.
  Wykonywanie obowiązków BHP.
  Realizacja umów z klientami, kontrahentami i dostawcami.
  Ustalenie, dochodzenie i obrony roszczeń.
  Marketing produktów i usług.
  Cele statystyczne.
 • Podstawa Prawna
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
  art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO
  6 ust. 1 lit. c i 9 ust. 2 lit. b RODO
  6 ust. 1 lit. a RODO, 9 ust. 2 lit. a RODO
  6 ust. 1 lit. f RODO
 • Okres przechowywania danych
  Akta kadrowe są archiwizowane przez 50 lat od dnia zakończenia pracy przez pracownika bądź do 10 lat np. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.
  W przypadku zawarcia umowy o współpracę/zlecenie/o dzieło – do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą,
  nagrania z monitoringu wizyjnego, będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia.
 • W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od użytkownika - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
  Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez użytkownika.

3.3 W przypadku, gdy nie ma już zapotrzebowania na dane osobowe, zostają one poddane nieodwracalnej anonimizacji (mogą być one w dalszym ciągu przechowywane i wykorzystywane anonimowo) lub zniszczone w bezpieczny sposób.

Odbiorcy danych
3.4 W związku z prowadzoną działalnością, MEU będzie ujawniać dane osobowe użytkownika następującym podmiotom:

A. 
Firmom świadczącym usługi dla MEU (dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytorskim lub rzeczoznawcom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe lub prawne, podmiotom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki, podmiotom prowadzącym szkolenia, firmom transportowym, firmom prowadzącym działania marketingowe, firmom ochroniarskim, kontroli dostępu i monitorującym wykorzystanie narzędzi pracy),
B.
Partnerom biznesowym (dystrybutorom, integratorom systemów),
C.
Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów,
D.
Placówkom medycznym – w razie skierowania na badania medycyny pracy lub wystąpienia innych okoliczności wymagających ich udziału,
E.
Klientom organizacji – jeśli jest to niezbędne do ich obsługi,
F.
Bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym,
G.
Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna,
H.
Podmiotom powiązanym z MEU, które dokonują czynności w naszym imieniu oraz innym członkom grupy Mitsubishi Electric.

4 Przesyłanie, przechowywanie i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Bezpieczeństwo danych w Internecie

4.1 Nie można zagwarantować bezpieczeństwa danych podczas przesyłania przez Internet lub do stron internetowych. Stosowane są jednak uzasadnione rynkowo zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

4.2 Wszelkie informacje dostarczane nam przez użytkownika są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podwykonawców, a dostęp do nich i ich wykorzystywanie jest zgodne z naszymi standardami i polityką bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik otrzymał (lub samodzielnie wybrał) hasło umożliwiające dostęp do określonych części naszych stron internetowych, jest on odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy i przestrzeganie wszelkich procedur bezpieczeństwa, o których zostanie powiadomiony. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom.

Eksport poza EOG

4.3 Dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione naszym pracownikom lub dostawcom, przekazane i/lub przechowywane w miejscu poza krajem przebywania użytkownika, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą być mniej restrykcyjne niż te, które obowiązują w kraju użytkownika. W każdym przypadku dane osobowe użytkownika będą chronione w sposób określony w polityce prywatności.

4.4

Informacje o stosowanych zabezpieczeniach, możliwości uzyskania kopii standardowych klauzul umownych oraz kopii swoich danych, a także miejscu ich udostępnienia użytkownik może uzyskać korzystając z formularza “RODO – Kontakt”.

5 Prawa użytkownika i kontakt z nami

Prawa użytkownika

5.1 Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
A.
Udzielenia szczegółowych informacji dotyczących wykorzystywania danych osobowych (prawo dostępu);
B.
Otrzymania kopii danych osobowych, które zostały przez nią przekazane;
C.
Aktualizacji (sprostowania) danych osobowych;
D. Usunięcia swoich danych osobowych,
E.
Cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
F.
Wstrzymania przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, o ile powody do przetwarzania tych danych nie są ważniejsze od ewentualnego naruszenia praw ochrony danych osobowych użytkownika;
G.
Przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (np. 6 ust. 1 lit. a lub np. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (np. 6 ust. 1 lit. b RODO),
H.
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (np. 6 ust. 1 lit. f RODO),
I.
Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy np. 12–23 RODO.

5.2 Korzystanie z tych praw wiąże się z pewnymi wyjątkami, które mają na celu ochronę interesu publicznego (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw) i ochronę naszego interesu (zachowanie tajemnicy zawodowej). W przypadku skorzystania przez użytkownika z któregokolwiek prawa, sprawdzone zostaną jego uprawnienia, a odpowiedź na większość przypadków zostanie udzielona w ciągu miesiąca.

5.3 W przypadku niezadowolenia użytkownika ze sposobu wykorzystywania danych osobowych lub z naszej odpowiedzi na skorzystanie z któregokolwiek prawa, użytkownik ma możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5.4 Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych do celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić zgodę za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola na formularzu używanym do zbierania danych osobowych. Użytkownik może cofnąć zgodę kontaktując się za pomocą poniższego formularza “RODO – Kontakt”.

Kontakt

5.5 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki należy skorzystać z poniższego formularza kontaktowego “RODO – Kontakt”.

6 Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.


7 Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe użytkownika nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.


8 Polityka plików cookie

Nasze strony wykorzystują pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie, należy zapoznać się z naszą polityką plików cookie.


9 Zmiany w naszej polityce prywatności i polityce plików cookie

9.1 Zawartość naszych stron oraz sposób korzystania z plików cookie mogą ulec zmianie, a w konsekwencji nasza polityka prywatności i polityka plików cookie może w przyszłości okresowo ulegać zmianom. W przypadku zmian w niniejszej polityce prywatności i polityce plików cookie, poniżej podana zostanie data wprowadzenia ostatniej zmiany. Jeśli zmiany te będą istotne, stosowna informacja będzie umieszczona na naszych stronach internetowych.


9.2 Niniejsza polityka prywatności została po raz ostatni aktualizowana dnia 2023-05-11.


Zgoda: w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie przez nas danych osobowych (formularz zgody zostanie przedstawiony przy każdym tego rodzaju wykorzystywaniu danych). Użytkownik może ją wycofać poprzez poniższy formularz kontaktowy „RODO – Kontakt”.
Realizacja umowy: w przypadku, gdy informacje użytkownika są niezbędne do zawarcia umowy bądź jej realizacji.
Zobowiązania prawne: w przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są niezbędne do wypełnienia naszych prawnych zobowiązań.
Uzasadniony interes: w przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są przez nas wykorzystywane do osiągnięcia uzasadnionego interesu, a nasze powody do przetwarzania tych danych są ważniejsze od ewentualnego naruszenia praw ochrony danych osobowych użytkownika.
Roszczenia prawne: w przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są dla nas niezbędne w celu obrony przed roszczeniami, ścigania i dochodzenia roszczeń wobec użytkownika, wobec nas lub wobec osób trzecich.