MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Zasady i warunki ogólnego korzystania z witryny internetowej i usług dodatkowych

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Niemcy (dalej: "Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA"), udostępnia witrynę emea.mitsubishielectric.com/fa (dalej: "Witryna"). Witryna związana jest z Mitsubishi Electric Factory Automation (zwaną również "Factory Automation" lub "FA") dla regionów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (zwanych dalej "EMEA"). Witryna zawiera pewne świadczenia i treści (tutaj: "Zawartość" lub "Usługa"), jak również możliwość korzystania (w stosownych przypadkach) z sekcji MyMitsubishi (tutaj: "MyMitsubishi") lub subskrypcji biuletynów (tutaj: "Biuletyn Mitsubishi Electric") wysyłanych przez Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA i/lub powiązane Spółki Europejskie (tutaj łącznie: "Mitsubishi Electric Europe") (MyMitsubishi i Biuletyn Mitsubishi Electric dalej zwane są "Usługami Dodatkowymi").

Odwiedzając witrynę i (w stosownych przypadkach) korzystając z usług dodatkowych, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki i Postanowienia (dalej: "WiP").

1. Zastosowanie niniejszych WiP
Korzystanie przez Użytkownika z serwisu i (jeśli dotyczy) z usług dodatkowych jest regulowane wyłącznie przez niniejsze WiP. W szczególności, nie akceptujemy żadnych innych warunków.

2. Usługi świadczone przez Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA

Strona internetowa jest dobrowolną i bezpłatną usługą Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA będzie dostarczać Użytkownikowi treści, których zawartość zależy wyłącznie od uznania Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. W szczególności Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA może od czasu do czasu zmieniać (ograniczać lub zmieniać) zawartość lub zaprzestać dostarczania niektórych zawartości, usług dodatkowych lub strony internetowej w ogóle w dowolnym czasie (również tymczasowo) dla dowolnego lub wszystkich Użytkowników bez podawania wcześniejszego powiadomienia lub powodów. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ma prawo do oddelegowania osób trzecich lub korzystania z usług osób trzecich w celu wykonania usług związanych z udostępnieniem witryny.

W witrynie mogą być umieszczone hiperłącza do treści udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich. Nie możemy kontrolować treści, które można znaleźć pod takimi hiperłączami, które nie są częścią naszego serwisu.

3. Korzystanie z serwisu, dodatkowych usług i treści, prawa użytkowania

Korzystanie z serwisu i (jeśli dotyczy) usług dodatkowych jest dozwolone wyłącznie do działań zgodnych z prawem. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnych treści w sposób, który mógłby wyrządzić szkodę Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA lub firmom powiązanym z Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA zgodnie z paragrafami 15 i kolejnymi niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz, AktG; takie firmy powiązane tutaj: "Firmy Powiązane"). Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA przyznaje Użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne prawo do korzystania z treści osobiście i w ograniczonym zakresie do wewnętrznego użytku biznesowego w związku z (potencjalnymi) zakupami od Firm Powiązanych. Użytkownik nie może jednak kopiować ani modyfikować treści, chyba że jest to konieczne do wykorzystania treści w sposób przewidziany w umowie. Użytkownik nie może rozpowszechniać, udostępniać publicznie, sprzedawać, wynajmować lub wydzierżawiać treści. Jeśli prawa do użytkowania nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi, Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA zachowuje wszelkie takie prawa.

Użytkownik zrekompensuje Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA i/lub firmom z nim powiązanym wszelkie szkody, jakie Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA i/lub firmy z nim powiązane poniosą w wyniku korzystania z witryny i/lub zawartości w sposób sprzeczny z niniejszymi WiP.

4. Zgodność z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu

Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących kontroli eksportu i reeksportu (np. w odniesieniu do pobranych materiałów). Przed każdym przekazaniem lub transportem materiału Użytkownik musi w szczególności sprawdzić i zagwarantować odpowiednimi środkami, że nie dojdzie do naruszenia embarga nałożonego przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki i/lub Organizację Narodów Zjednoczonych. Na odpowiednie żądanie Użytkownik dostarczy Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA wszelkie istotne informacje dotyczące potencjalnego naruszenia przepisów kontroli eksportu, które są oceniane w związku z działalnością Użytkownika (np. przez właściwe organy lub przez Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA).

5. Gwarancja, ograniczenie odpowiedzialności

Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku umyślnego działania, w przypadku rażącego zaniedbania, w przypadku podstępnego zatajenia wady (niem. arglistiges Verschweigen eines Mangels) oraz w przypadku roszczeń związanych z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt (niem. Produkthaftungsgesetz). Wyłącza się wszelką inną odpowiedzialność Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA oraz ewentualne roszczenia gwarancyjne Użytkownika. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA nie udziela żadnych gwarancji. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również pracowników, agentów i osób działających w zastępstwie Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA.

6. Usługi dodatkowe

6.1 MyMitsubishi

  a) Rejestracja
  Aby móc korzystać z MyMitsubishi, konieczna jest rejestracja Użytkownika. Do rejestracji uprawnione są wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Użytkownik zobowiązany jest do zgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ma prawo wykluczyć Użytkownika z możliwości korzystania z MyMitsubishi, w szczególności w przypadku podania przez niego nieprawidłowych danych. Niniejszym Użytkownik potwierdza, że w przypadku danych dotyczących osób trzecich upoważniony jest do podania odpowiednich danych. Użytkownik nie będzie przekazywał osobom trzecim swoich danych do logowania i na żądanie będzie zmieniał swoje hasło. Szczegóły dotyczące ochrony danych znajdują się w Informacjach o ochronie danych, dostępnych w zakładce Informacja o ochronie danych.

  b) Zgoda na otrzymywanie informacji o aktualizacji pobranych materiałów oraz dodatkowych informacji o ochronie danych
  Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Mitsubishi Electric EMEA danych kontaktowych przekazanych Mitsubishi Electric Europe w związku z rejestracją w MyMitsubishi, w szczególności nazwiska i adresu e-mail, w celu otrzymywania informacji o wszelkich aktualizacjach materiałów, które Użytkownik (i) pobrał z witryny pl.mitsubishielectric.com/fa/mymitsubishi, (ii) umieścił na osobistej liście pobierania (tutaj: "Lista Pobierania") oraz (iii) aktywując odpowiednie pole przypisane do danego dokumentu zaznaczył, że chce otrzymywać takie informacje o aktualizacjach. Niniejszym Użytkownik wyraża także zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez Mitsubishi Electric Europe Listy Pobierania do takich celów. W odniesieniu do samego pobierania plików Użytkownik jest świadomy, że dodatkowe informacje można znaleźć w Informacji o ochronie danych, dostępnej w punkcie Informacja o ochronie danych.
  Użytkownik wie i akceptuje fakt, że zanim otrzyma od Mitsubishi Electric Europe jakąkolwiek informację o aktualizacji, otrzyma wiadomość e-mail, na którą należy odpowiedzieć zgodnie z jej treścią.
  Użytkownik wie, że zgoda ta zostanie zarejestrowana przez Mitsubishi Electric Europe. W każdej chwili Użytkownik może uzyskać dostęp do tej zgody w punkcie Status Warunków. Użytkownik wie, że w każdej chwili może wycofać się z tej zgody ze skutkiem od momentu jej wycofania
  - poprzez przekazanie odpowiednich informacji do Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Niemcy, lub jej pełnomocnika ds. ochrony danych; dane kontaktowe są dostępne odpowiednio w zakładce "Formularz zapytania o dane osobowe"; lub
  - za pośrednictwem witryny MyMitsubishi przez (i) zwykłe skasowanie Listy Pobierania, lub (ii) skasowanie odpowiedniego dokumentu z Listy Pobierania, ograniczone do odpowiednich dokumentów, lub (iii) - wyłącznie ze skutkiem dotyczącym wysyłania informacji aktualizacyjnych dla danego dokumentu - dezaktywację odpowiedniej skrzynki przypisanej do danego dokumentu lub (iv) usunięcie konta MyMitsubishi.

  Użytkownik jest świadomy, że w zakresie wycofania się z umowy, Mitsubishi Electric Europe nie będzie już dostarczać żadnych informacji aktualizacyjnych.

  c) Poprawki do niniejszych Warunków użytkowania MyMitsubishi
  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA może okresowo zmieniać niniejsze Warunki lub warunki szczegółowe, które mają zastosowanie do określonych treści oraz w odniesieniu do ochrony danych. W trakcie procedury logowania użytkownik otrzyma odpowiednie powiadomienie, a następnie w celu potwierdzenia, że akceptuje nowe warunki będzie musiał kliknąć pole wyboru. Jeżeli Użytkownik nie potwierdzi zmienionych warunków, korzystanie z MyMitsubishi lub niektórych usług może zostać całkowicie lub częściowo ograniczone.

6.2 Biuletyn Mitsubishi Electric

  Za pośrednictwem strony internetowej Użytkownicy mogą zaprenumerować biuletyn informacyjny Mitsubishi Electric. Dokonując zgłoszenia użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Mitsubishi Electric Europe cyklicznych biuletynów na podany podczas zamawiania prenumeraty adres e-mail. Biuletyny Mitsubishi Electric zawierają interesujące informacje ze świata Mitsubishi Electric (w szczególności nowości produktowe, studia przypadków zastosowań, terminy targów, szczegóły imprez dla klientów oraz oferty specjalne). Decydując się na prenumeratę, użytkownicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanego podczas zamawiania prenumeraty adresu e-mail, do generowania i wysyłania biuletynów Mitsubishi Electric.

  Zgoda ta zostanie zarejestrowana przez Mitsubishi Electric Europe. W każdej chwili prenumeratorzy mogą wycofać się z tej zgody ze skutkiem od momentu jej wycofania, wykorzystując do tego celu link do rezygnacji z prenumeraty umieszczony w każdym biuletynie e-mailowym, lub przekazując odpowiednie informacje Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Niemcy, lub jej pracownikowi ds. ochrony danych. Dane kontaktowe dostępne są odpowiednio w punkcie "Formularz zapytania o dane osobowe". W każdym biuletynie prenumeratorzy będą informowani o możliwości wycofania się z prenumeraty.
 1. Wybór prawa
  Niniejsze WiP podlegają wyłącznie niemieckiemu prawu materialnemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).