Mitsubishi Electric Globalnie

Strategia firmy

Filozofia i polityka zarządzania

W oparciu o założenia misji firmy i siedem głównych zasad grupa Mitsubishi Electric zbudowała model zarządzania oparty na odpowiedzialności społecznej firmy (CSR). W związku z tym grupa czyni aktywne starania, aby jej inicjatywy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych były pozytywnie oceniane. Innymi słowy, nasza firma pragnie cieszyć się zaufaniem wszystkich zainteresowanych stron — społeczeństwa, klientów, akcjonariuszy i pracowników — oraz spełniać ich oczekiwania przez realizację przedsięwzięć biznesowych.

Począwszy od roku fiskalnego 2002, grupa realizuje politykę zrównoważonego zarządzania, podejmując inicjatywy z uwzględnieniem trzech perspektyw: wzrostu, dochodowości i efektywności oraz solidności. Perspektywy te pozwalają stworzyć solidne podstawy zarządzania i zrównoważonego rozwoju.

Realizacja tej polityki pozwoliła grupie zmierzyć się z problemami dotyczącymi ochrony środowiska, zasobów i energii oraz innymi bieżącymi, globalnymi problemami społecznymi dzięki wytwarzanym produktom, systemom i usługom. Tym samym zamierzamy zdobyć pozycję światowego lidera ochrony środowiska, przyczyniając się do tworzenia dostatniego społeczeństwa, w którym pojęcia „zrównoważony rozwój” oraz „bezpieczny i komfortowy styl życia” współgrają ze sobą. Jednocześnie będziemy dalej prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju całej grupy i dążyć do podniesienia wartości firmy.

Jeśli chodzi o etykę korporacyjną i zgodność z obowiązującymi przepisami, grupa zamierza kontynuować ścisłe przestrzeganie polityki dotyczącej zgodności oraz wzmocnić wewnętrzne mechanizmy kontrolne.

Cele zarządu

W kierunku wysokiej jakości wzrostu

W ramach dążenia do osiągnięcia wyższego wzrostu grupa Mitsubishi Electric podniosła założone cele na rok fiskalny 2021 z zamiarem uzyskania skonsolidowanej sprzedaży netto w wysokości przekraczającej 5 bilionów jenów i współczynnika przychodu operacyjnego wynoszącego co najmniej 8%. Grupa będzie również kontynuować wysiłki zmierzające do realizacji następujących celów zarządu: uzyskanie wskaźnika ROE na poziomie co najmniej 10% i wypracowanie stosunku długu odsetkowego do aktywów ogółem na poziomie maksymalnie 15%.

W roku fiskalnym 2017 grupa Mitsubishi Electric osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż netto o wartości 4238,6 mld jenów i przychód operacyjny w wysokości 270,1 mld jenów. Ponadto grupa po raz kolejny osiągnęła cele zarządu dotyczące wyznaczonych limitów: wskaźnika ROE na poziomie co najmniej 10% oraz stosunku długu odsetkowego do aktywów ogółem na poziomie maksymalnie 15%. Wartości te wynoszą odpowiednio 10,9% i 8,4%.

[Cele do osiągnięcia w roku podatkowym 2021]

Sprzedaż netto: 5 bilionów jenów lub więcej
Współczynnik przychodu operacyjnego: 8% lub więcej

[Cele zarządu do stałej i stabilnej realizacji]

ROE: 10% lub więcej
Stosunek długu odsetkowego do aktywów ogółem: Maksymalnie 15%

Podtrzymywanie strategii wzrostu

Rozszerzanie działalności dzięki tworzeniu wartości poprzez czynniki napędzające wzrost

Grupa Mitsubishi Electric wzmacnia swoje ogromne zasoby technologiczne, które obejmują szeroki zakres technologii, takich jak technologie nadzorcze i elektronika przemysłowa. Ponadto grupa dysponuje stabilną, nieustannie ulepszaną platformą operacyjną, obejmującą zamówienia materiałów, produkcję, zapewnienie jakości, sprzedaż i działalność usługową. Dzięki temu grupa Mitsubishi Electric może swobodnie powiększać swoją przewagę nad konkurencją w wielu różnych branżach.

W związku z tym grupa obrała podstawową strategię wzrostu polegającą na „wzmacnianiu pozycji silnych branż gospodarki”. Firma Mitsubishi wybrała osiem następujących sektorów na siłę napędową przyszłego wzrostu: systemy zasilania, systemy transportowe, systemy stosowane w budynkach, automatyka przemysłowa, sprzęt samochodowy, sprzęt kosmiczny, urządzenia napędowe, systemy klimatyzacji oraz układy chłodnicze. Skupiając się na tych sektorach, grupa zamierza poszerzyć działalność na całym świecie — w Japonii, Ameryce Północnej, Europie i Chinach oraz na nowo powstałych rynkach, w tym państwach azjatyckich. Wychodząc naprzeciw potrzebom każdego rynku, grupa nadal będzie tworzyć wartość i dostarczać korzyści swoim klientom, co zagwarantuje stały, zrównoważony rozwój.

Tworzenie dodatkowych wartości poprzez synergię technologiczną i biznesową

Aby osiągnąć założone cele rozwojowe na rok fiskalny 2021 i utrzymać ekspansję biznesową od tego czasu, grupa Mitsubishi Electric przyspiesza oraz umacnia przedsięwzięcia tworzące dodatkową wartość, łącząc technologie i branże oraz koordynując ich współdziałanie przy jednoczesnym udoskonalaniu poszczególnych produktów, systemów i usług.

W szczególności celem grupy jest podniesienie wydajności i niezawodności poszczególnych oferowanych produktów i systemów poprzez tworzenie synergii technologicznych — dzięki nowym połączeniom silnych atutów technologicznych — oraz synergii biznesowych — za pomocą koordynacji różnorodnych działań biznesowych. Jednocześnie grupa planuje zwiększyć swoje możliwości reagowania na wyzwania i potrzeby biznesowe klientów dzięki dalszemu zwiększeniu tempa integracji technologii, produktów, systemów i usług. Za sprawą tych starań grupa zamierza zwiększyć zyski, poprawiając swoją reputację na istniejących rynkach oraz prowadząc ekspansję w nowych branżach i na nowych rynkach.

Zwiększenie przydziału zasobów do zadań mających na celu podniesienie konkurencyjności

Aby osiągnąć większą konkurencyjność, grupa Mitsubishi Electric wciąż będzie lokować dużo kapitału i zasobów inwestycyjnych, np. na badania i rozwój, w takich branżach, które mogą szybko zapewnić wzrost, generując przy tym krótkoterminowe zyski z inwestycji, oraz takich, które cechuje wysokie prawdopodobieństwo powodzenia przy minimalnej lub zerowej niestabilności, w celu uzyskania zwrotu z inwestycji. Jednocześnie będziemy przeglądać i odświeżać portfolio biznesowe, przydzielając środki dotyczące zarządzania do sektorów zapewniających wzrost. Ponadto będziemy się starać poszerzać to portfolio, nieustannie rozwijając działalność w nowych obszarach, które mogą napędzać przyszły wzrost. Dodatkowo prowadzimy badania mające na celu stworzenie wydajniejszej platformy technologicznej, która zapewni zrównoważony wzrost, począwszy od roku fiskalnego 2021.

W celu zwiększenia wzrostu grupa Mitsubishi Electric będzie aktywnie dążyć do zacieśniania współpracy oraz przeprowadzania fuzji z uwzględnieniem następujących perspektyw: rozszerzanie działalności przez wspomaganie grup produktów i technologii wymagających wsparcia; zapewnianie sieci sprzedaży i sieci usług podczas zdobywania nowych rynków; zdobywanie nowych segmentów klientów w celu podtrzymywania platformy biznesowej grupy.

Budowanie silnych fundamentów zarządzania

Aby wzmocnić podstawy zarządzania, grupa Mitsubishi Electric nieustannie dąży do zwiększenie efektywności kapitałowej. W ramach inicjatyw zmierzających do tego celu grupa Mitsubishi Electric stale zwiększa wartość sprzedaży netto i obniża koszty, a jednocześnie angażuje się w działania mające na celu poprawę rotacji zapasów i należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz usprawnienie dostaw dokładnie na czas (Just in Time). Oprócz skutecznego wdrażania tych działań w roku fiskalnym 2016 grupa Mitsubishi Electric wprowadziła wewnętrzny wskaźnik wydajności — ROIC (obliczany na podstawie standardów Mitsubishi Electric) — umożliwiający monitorowanie efektywności zasobów w poszczególnych segmentach biznesowych. Pozwoliło to zwiększyć wskaźnik ROE obejmujący wszystkie operacje grupy.

W przyszłości grupa Mitsubishi Electric będzie nadal koncentrować się na zapewnieniu stabilnego przepływu kapitału, aktywnym inwestowaniu w obiecujących branżach, utrzymywaniu zbilansowanej dystrybucji zysków między akcjonariuszami współmiernych do wyników finansowych oraz rzetelnej pracy na rzecz podniesienia wartości firmy.

Nieustające innowacje

Grupa Mitsubishi Electric zamierza konsekwentnie realizować politykę zrównoważonego zarządzania, wdrażając nadrzędne firmowe motto: „Changes for the Better” — czyli zmiany na lepsze. Każdy pracownik dąży do osiągnięcia wspólnego celu w postaci wyznaczenia nowych granic przez nieustające innowacje, a grupa Mitsubishi Electric — kontynuując procesy transformacji — stanie się firmą produkującą zawsze to, co jest lepsze.