Warunki korzystania

Informacje prawne

Wszelkie informacje, materiały, dane, pliki elektroniczne dowolnego rodzaju (zwane łącznie „TREŚCIAMI”) zawarte i opublikowane na niniejszej Witrynie internetowej (zwanej dalej „Witryną”) są dostarczane przez firmę Mitsubishi Electric Corporation wyłącznie do celów informacyjnych i jako usługi dla jej klientów i przedstawicieli sprzedaży, aby wspomagać ich w działaniach biznesowych w powiązaniu z firmą Mitsubishi Electric Corporation. TREŚCI podlegają warunkom korzystania określonym w niniejszym dokumencie (zwanym dalej „Warunkami korzystania”). Firma Mitsubishi Electric Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków korzystania w każdym czasie, bez konieczności powiadamiania UŻYTKOWNIKA i może w każdym czasie i bez powiadomienia wprowadzać poprawki lub modyfikacje produktów lub usług opisanych w Witrynie. Uzyskanie dostępu, używanie, pobieranie dowolnych TREŚCI zawartych w Witrynie oznacza, że UŻYTKOWNIK (osoba fizyczna występująca we imieniu własnym lub osoby prawnej) akceptuje niniejsze Warunki korzystania. W przypadku braku akceptacji niniejszych Warunków korzystania UŻYTKOWNIK nie może pobierać ani drukować TREŚCI zawartych w Witrynie i jest zobowiązany natychmiast zakończyć korzystanie z Witryny i TREŚCI w niej zawartych.

Upoważnienie

UŻYTKOWNIK oświadcza i gwarantuje, że na mocy przepisów prawa obowiązującego jest upoważniony do akceptacji niniejszych Warunków korzystania. UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za każde nieupoważnione użycie TREŚCI, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez UŻYTKOWNIKA.

Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

UŻYTKOWNIK potwierdza i akceptuje fakt, że wszelkie TREŚCI dostępne na niniejszej Witrynie są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, nazwą domeny, znakami usługowymi, tajemnicą handlową, prawami własności intelektualnej i prawem powszechnie obowiązującym. W przypadku braku wyraźnego upoważnienia od firmy Mitsubishi Electric Corporation UŻYTKOWNIK nie może sprzedawać, licencjonować, wypożyczać, zmieniać, rozprowadzać, kopiować, reprodukować, transmitować, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć prac w oparciu o TREŚCI niniejszej Witryny. Wszelkie prawa autorskie i korzyści z nich wynikające są zastrzeżone. „MITSUBISHI” jest zarejestrowanym znakiem towarowym i wykorzystywanie go jest zabronione, a z tytułu korzystania z niniejszej Witryny nie są przyznawane żadne licencje do korzystania z tego znaku.

Dozwolone korzystanie i ograniczenia

Zabronione jest używanie TREŚCI, w tym dalsze zamieszczanie, publikowanie lub transmitowanie, na które nie została udzielona wyraźna zgoda w niniejszych Warunkach korzystania. Nie istnieje dorozumiana zgoda na dalsze zamieszczanie, publikowanie lub transmitowanie TREŚCI. Żaden element TREŚCI niniejszej Witryny nie może być zamieszczany na jakiejkolwiek stronie internetowej, serwisie typu Gopher lub FTP, serwisie BBS lub innej elektronicznej bazie danych ani ponowie publikowany lub udostępniany odpłatnie, chyba że za pisemną zgodą firmy Mitsubishi Electric Corporation.

Prawo do używania TREŚCI jest objęte licencją, nie stanowi przeniesienia własności i podlega ograniczeniom określonym w niniejszych Warunkach korzystania. UŻYTKOWNIK może pobrać jedną kopię TREŚCI na jeden komputer w celu ułatwienia zakupu produktu lub korzystania z niego, jeśli Witryna się do niego odnosi, pod warunkiem, że żadne prawa autorskie ani prawa własności intelektualnej nie zostaną naruszone. UŻYTKOWNIK może również wykonać jedną, drukowaną kopię TREŚCI. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszych Warunkach korzystania bez uzyskania pisemnej zgody od firmy Mitsubishi Electric Corporation UŻYTKOWNIKOWI nie wolno: (a) zmieniać TREŚCI lub wykorzystywać ich do jakichkolwiek celów komercyjnych; (b) przenosić, sprzedawać ani dalej licencjonować praw przyznanych UŻYTKOWNIKOWI na podstawie niniejszych Warunków korzystania; (c) oferować sprzedaży ani wypożyczenia TREŚCI; (d) dekompilować, rozkodowywać, wykonywać odwrotnej inżynierii, dezasemblować oprogramowania zawartego w niniejszej TREŚCI; (e) usuwać znaków towarowych ani oznaczeń praw autorskich, ani innych praw własności intelektualnej z TREŚCI; (f) podejmować działań, które stoją w sprzeczności z prawami własności intelektualnej firmy Mitsubishi Electric Corporation lub jej spółek stowarzyszonych; ani (g) kopiować, wyświetlać, przekazywać, licencjonować, reprodukować, publikować, przesyłać, transmitować, zamieszczać, sprzedawać, w całości lub w części, niniejszych TREŚCI ani używać ich w celu tworzenia prac pochodnych. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszych Warunkach korzystania UŻYTKOWNIKOWI nie są przyznane, w sposób wyraźny lub dorozumiany, żadne inne prawa.

Łącza

Firma Mitsubishi Electric Corporation lub jej spółki zależne lub stowarzyszone mogą zamieszczać łącza do innych stron lub zasobów internetowych, ale nie mają żadnej kontroli nad takimi stronami lub zasobami. UŻYTKOWNIK potwierdza i akceptuje fakt, że firma Mitsubishi Electric Corporation i jej spółki zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów. Firma Mitsubishi Electric Corporation nie zatwierdza i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, reklamy, produkty ani inne materiały dostępne na takich stronach lub w takich zasobach i nie będzie ponosić odpowiedzialności, pośrednio lub bezpośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe faktycznie lub rzekomo w wyniku używania, opierania się na materiałach, produktach lub usługach dostępnych jako elementy treści takich stron lub zasobów.

Witryna firmy Mitsubishi Electric Corporation może być połączona z innymi stronami internetowymi, które nie podlegają firmie Mitsubishi Electric Corporation i nie są przez nią obsługiwane. Firma Mitsubishi Electric Corporation nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na takich stronach.

Strony trzecie zainteresowane uzyskaniem połączenia z Witryną firmy Mitsubishi Electric Corporation są proszone o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Autoryzacja przez firmę Mitsubishi Electric Corporation nie jest wymagana, jeśli spełnione są opisane poniżej warunki.

 1. Łącza do stron internetowych, które zaliczają się do wyliczonych poniżej kategorii, nie są akceptowane:
  • Strony internetowe zawierające materiały obrażające porządek publiczny, wartości moralne lub zawierające nieprzyzwoite lub obrażające uczucia religijne treści lub komentarze.
  • Strony internetowe, które zniesławiają, obrażają lub zastraszają firmę Mitsubishi Electric Corporation i zawierają materiały podważające zaufanie do niej.
  • Strony internetowe, które naruszają prawa autorskie stron trzecich lub jakiekolwiek prawa własności intelektualnej i zawierają materiały mogące prowadzić do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej.
  • Strony internetowe zawierające materiały nielegalne.
 2. Witryna Mitsubishi Electric jest wyświetlana w osobnym oknie przeglądarki, a nie wewnątrz strony UŻYTKOWNIKA.
 3. Jest wyraźna informacja, że łącze prowadzi do Witryny Mitsubishi Electric.
  • * Dla łączy tekstowych użyć jednej z następujących nazw: „Mitsubishi Electric Website”, „Mitsubishi Electric” lub „Mitsubishi Electric Corporation”.

Zgoda na wstawienie łącza do Witryny Mitsubishi Electric nie gwarantuje braku problemów technicznych lub związanych z zawartymi w niej treściami; dlatego firma Mitsubishi Electric nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku korzystania z takiego łącza.
Adres URL lub treść witryny Mitsubishi Electric mogą ulec zmianie lub wygasnąć bez powiadomienia.

Jeśli firma Mitsubishi Electric zażąda usunięcia łącza ze strony, łącze musi zostać niezwłocznie usunięte.

Własność i zmiany treści

UŻYTKOWNIK potwierdza, że tytuł, prawo własność i wszelkie prawa własności intelektualnej do TREŚCI i jej kopii są własnością firmy Mitsubishi Electric Global i jej spółek zależnych i stowarzyszonych, chyba że określono inaczej. TREŚCI mogą być zmieniane, poprawiane lub okresowo aktualizowane w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje na temat produktów, arkuszy danych oraz dokumentacji technicznej lub poznać więcej szczegółów dotyczących TREŚCI zawartych w niniejszej Witrynie, prosimy o kontakt.

Informacje o produktach

Dostępność produktów może się zmieniać. Prosimy o kontakt w przypadku chęci wykorzystywania produktu opisanego w TREŚCI do celów specjalnych, takich jak użycie sprzętu i systemów do zastosowań w transporcie, motoryzacji, medycynie, lotnictwie, energetyce atomowej lub pracach podwodnych.

Dostępność globalna

Firma Mitsubishi Electric Corporation może na Witrynie publikować informacje zawierające odniesienia do produktów, oprogramowania i usług firmy Mitsubishi Electric Corporation, które nie są ogłaszane lub dostępne w kraju UŻYTKOWNIKA. Odniesienia takie nie oznaczają, że firma Mitsubishi Electric Corporation zamierza wprowadzić takie produkty, oprogramowanie lub usługi w kraju UŻYTKOWNIKA. Aby uzyskać informacje na temat produktów, oprogramowania i usług dostępnych w regionie UŻYTKOWNIKA, należy się skontaktować z regionalnym dealerem firmy Mitsubishi Electric Corporation.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

 1. A. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. FIRMA MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE NIE GWARANTUJE, ŻE PRODUKTY I USŁUGI OPISANE W TREŚCIACH SĄ ODPOWIEDNIE DO JAKICHKOLWIEK CELÓW. TREŚCI SĄ PRZEDSTAWIONE W STANIE „JAK WIDAĆ” Z WSZELKIMI BŁĘDAMI, NIE SĄ OBJĘTE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU GWARANCJĄ WYRAŻONĄ W SPOSÓB WYRAŹNY LUB DOROZUMIANY, W TYM DOROZUMIANEJ GWARANCJI RYNKOWOŚCI, DOPASOWANIA DO POSZCZEGÓLNYCH CELÓW, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Z uwagi na fakt, że w niektórych krajach/jurysdykcjach wyłączenie gwarancji dorozumianych jest prawnie zabronione, powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.
 2. B. Ograniczenie odpowiedzialności. TREŚCI zawarte w niniejszej Witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Firma Mitsubishi Electric Corporation nie gwarantuje dokładności i kompletności TREŚCI ani wiarygodności porad, opinii, oświadczeń, ani innych informacji wyświetlanych lub dystrybuowanych w niniejszej Witrynie. UŻYTKOWNIK potwierdza, że polega na takich poradach, opiniach, oświadczeniach lub informacjach na swoją wyłączną odpowiedzialność. Firma Mitsubishi Electric Corporation i jej spółki zależne i stowarzyszone nie biorą odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z używania TREŚCI lub jakiekolwiek roszczenia z tytułu naruszenia praw stron trzecich lub tajemnicy handlowej wynikłe z używania TREŚCI przez UŻYTKOWNIKA. W ŻADYM WYPADKU FIRMA MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ORAZ JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE LUB STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA POŚREDNIEGO LUB BEZPOŚREDNIEGO, ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA KRZYWDY MORALNE, ODSZKODOWANIA DALSZEGO LUB SZCZEGÓLNEGO (W TYM ODSZKODOWANIA ZA PRZERWĘ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ DANYCH, ODSZKODOWANIA Z TYTUŁY NIEPRECYZYJNOŚCI DANYCH, UTRATY DOCHODÓW, UTRATY OSZCZĘDNOŚCI, KOSZTÓW ZAKUPU PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH LUB Z INNEGO TYTUŁU LEŻĄCEGO POZA UZASADNIONĄ KONTROLĄ) POWSTAŁYCH W WYNIKU KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW, W RAMACH POWÓDZTWA O NIEDOTRZYMANIE UMOWY, ZANIEDBANIE, JAK I O CZYN ZABRONIONY, NAWET WTEDY GDY FIRMA MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE ZOSTAŁA WYRAŹNIE POWIADOMIONA O TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ. W niektórych krajach prawo nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie pewnego zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, jak na przykład odszkodowania bezpośredniego, pośredniego, zadośćuczynienia za krzywdy moralne lub odszkodowania dalszego lub szczególnego; w takim przypadku powyższe ograniczenia nie będą mieć zastosowania.

Informacje stron trzecich

TREŚCI mogą zawierać informacje dostarczone przez strony trzecie lub łącza do stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Aby skorzystać ze stron internetowych stron trzecich, UŻYTKOWNIK opuszcza niniejszą Witrynę i podejmuje dalsze działania na własną odpowiedzialność. Firma Mitsubishi Electric Corporation nie obsługuje ani nie ma kontroli w żadnym zakresie nad informacjami lub stronami internetowymi należącymi do stron trzecich, z tego tytuły nie daje żadnej gwarancji w związku z takimi materiałami ani nie zatwierdza informacji lub łączy do stron internetowych, które się w takich materiałach pojawiają. Firma Mitsubishi Electric Corporation nie sponsoruje ani nie zatwierdza łączy ani stron internetowych, ani informacji w nich zawartych; nie jest również powiązana ani afiliowana ze stroną trzecią, ani nie ma prawa do korzystania ze znaku towarowego, nazwy handlowej, logo ani symbolu chronionego prawami autorskimi, które są zawarte na stronach internetowych stron trzecich. Wszelkie marki i nazwy produktów, o których wspomniano lub do których odniesiono się w niniejszych TREŚCIACH są znakami handlowymi lub usługowymi ich poszczególnych właścicieli.

Informacje od użytkownika

Firma Mitsubishi Electric Corporation nie chce, aby UŻYTKOWNIK przesyłał poufne lub zastrzeżone informacje do firmy Mitsubishi Electric Corporation za pośrednictwem niniejszej WITRYNY, a UŻYTKOWNIK winien tę wolę uszanować. UŻYTKOWNIK potwierdza, że informacje i materiały przekazane pośrednio lub bezpośrednio do firmy Mitsubishi Electric Corporation za pośrednictwem niniejszej WITRYNY nie są poufne ani zastrzeżone. Przekazując informacje lub materiały do firmy Mitsubishi Electric Corporation za pośrednictwem niniejszej WITRYNY, UŻYTKOWNIK przekazuje firmie Mitsubishi Electric Corporation nieograniczone, nieodwołalne, powszechnie obowiązujące, nieodpłatne prawo do korzystania, reprodukowania, wyświetlania, transmitowania, rozpowszechniania tych informacji i materiałów. UŻYTKOWNIK wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez firmę Mitsubishi Electric Corporation pomysłów, idei lub wiedzy know-how przekazanych przez UŻYTKOWNIKA lub kogokolwiek działającego w jego imieniu firmie Mitsubishi Electric Corporation. UŻYTKOWNIK zapewnia i gwarantuje, że informacje i materiały przekazane firmie Mitsubishi Electric Corporation nie zawierają żadnych informacji oszczerczych, grożących, nieprzyzwoitych, napastliwych, szkodliwych lub w inny sposób niezgodnych z prawem lub zawierających materiały stanowiące własność strony trzeciej. UŻYTKOWNIK potwierdza, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za przesłane materiały i zwalnia firmę Mitsubishi Electric Corporation od takiej odpowiedzialności. UŻYTKOWNIK jest w pełni odpowiedzialny za to, że zawarte treści są zgodne z prawem, wiarygodne, stosowne, autentyczne i nie naruszają praw autorskich.

Miejsce wykonania i jurysdykcja

WITRYNA należy do i jest obsługiwana przez firmę Mitsubishi Electric Corporation za pośrednictwem biura w Marunouchi w Tokio, Japonia. WITRYNA podlega prawu japońskiemu i wszelkie kwestie dotyczące praw autorskich, znaków towarowych i patentów są rozstrzygane według prawa japońskiego. WITRYNA nie podlega przepisom przepisom Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów, której postanowienia są wyraźnie wyłączone. UŻYTKOWNIK akceptuje także fakt, że jakiekolwiek środki prawne wnoszone w związku z korzystaniem lub niemożliwością skorzystania z niniejszych TREŚCI będą wnoszone do Sądu Rejonowego w Tokio dla prefektury Tokio w Japonii. Korzystając z niniejszej WITRYNY, UŻYTKOWNIK wyraża nieodwołalną zgodę na to, że rozstrzyganie wszelkich sporów wynikłych w związku z niniejszymi TREŚCIAMI należy do właściwości powyższego sądu.

Zmiany

Firma Mitsubishi Electric Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do niniejszych Warunków korzystania. Należy regularnie sprawdzań niniejsze Warunki korzystania na wypadek wprowadzenia zmian lub poprawek. Jeśli UŻYTKOWNIK korzysta z WITRYNY po wprowadzeniu do niej zmian lub poprawek, jest to równoznaczne z ich akceptacją. Firma Mitsubishi Electric Corporation ma prawo w każdej chwili zakończyć, zmienić, zawiesić lub rozwiązać dowolny aspekt WITRYNY, dostępność WITRYNY lub jej funkcje. Firma Mitsubishi Electric Corporation ma prawo nakładać ograniczenia na funkcje i usługi i ma prawo do ograniczania dostępu UŻYTKOWNIKA do WITRYNY bez powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności.

Przestrzeganie przepisów kontroli wywozu

Firma Mitsubishi Electric Corporation nie gwarantuje, że TREŚCI zawarte w niniejszej Witrynie są zgodne z prawem lub dostępne do korzystania w miejscu przebywania UŻYTKOWNIKA. Korzystanie z TREŚCI na terytoriach, na których są one niezgodne z prawem, jest zabronione. UŻYTKOWNIK zgadza się, że dostęp do niniejszej Witryny jest uzyskany z własnej nieprzymuszonej woli. UŻYTKOWNIK ponosi również odpowiedzialność za zgodność niniejszych Warunków z obowiązującym prawem w miejscu przebywania UŻYTKOWNIKA. Produkty i technologie opisane w TREŚCI Witryny podlegają prawu eksportowemu Japonii i innych krajów. Jakikolwiek wywóz lub ponowny wwóz sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa eksportowego jest zabroniony.

Stosunki stron

UŻYTKOWNIK potwierdza i akceptuje fakt, że w wyniku uzyskania dostępu i korzystania przez UŻYTKOWNIKA z TREŚCI zamieszczonych na niniejszej Witrynie między UŻYTKOWNIKIEM a firmą Mitsubishi Electric Corporation oraz jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi nie powstaje relacja joint venture, partnerstwa, agencyjna ani stosunek pracy. UŻYTKOWNIK potwierdza i akceptuje fakt, że nie ma żadnego prawa do występowania w imieniu lub reprezentowania firmy Mitsubishi Electric Corporation ani jej spółek zależnych i stowarzyszonych, ani do składania gwarancji, że UŻYTKOWNIK jest w przedstawicielem, agentem lub pracownikiem firmy Mitsubishi Electric Corporation lub jej spółek zależnych lub stowarzyszonych. W żadnym razie firma Mitsubishi Electric Corporation ani jej spółki zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek reprezentowanie, działanie lub zaniechanie podejmowane przez UŻYTKOWNIKA.

Wygaśnięcie

Firma Mitsubishi Electric Corporation może w każdej chwili pozbawić UŻYTKOWNIKA prawa do korzystania z niniejszych TREŚCI bez podania przyczyny i ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Prawo UŻYTKOWNIKA do korzystania z niniejszych TREŚCI wygasa również z chwilą złamania przez UŻYTKOWNIKA któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków korzystania. Z chwilą wygaśnięcia powyższego prawa UŻYTKOWNIK jest zobowiązany natychmiast zaprzestać korzystania z TREŚCI i zniszczyć wszystkie posiadane wersje i kopie TREŚCI.

Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania jest w całości lub w części bez względu na przyczynę dotknięte nieważnością, pozostałe postanowienia lub część postanowienia niniejszych Warunków korzystania, które nie są objęte nieważnością, pozostają w mocy.

Cała umowa

Niniejsze Warunki korzystania stanowią całą treść umowy między UŻYTKOWNIKIEM a firmą Mitsubishi Electric Corporation w związku z niniejszą Witryną i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoległe komunikaty i propozycje niezależnie od ich formy zawarte między UŻYTKOWNIKIEM a firmą Mitsubishi Electric Corporation.

Postanowienia różne

Wszelkie prawa, których wyraźnie nie przyznają niniejsze Warunki korzystania, są zastrzeżone dla firmy Mitsubishi Electric Corporation oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych.

Mitsubishi Electric Corporation
Tokyo Building
2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokio 100-8310, Japonia
Wszelkie prawa zastrzeżone.

W razie pytań, komentarzy lub opinii prosimy o kontakt