Badania i rozwój/Technologia

Ochrona praw własności intelektualnej

Podstawowa polityka

Właściwa ochrona praw własności intelektualnej wspiera postęp technologiczny i sprzyja rzetelnej konkurencji,
a także umożliwia prowadzenie dostatniego trybu życia i rozwój społeczeństwa.

Grupa Mitsubishi Electric rozumie znaczenie i potrzebę ochrony prawa własności intelektualnej jako zasobu niezbędnego do przyszłego rozwoju firmy. Poprzez integrację działań biznesowych, badań i rozwoju oraz działań dotyczących własności intelektualnej grupa aktywnie wzmacnia swoje globalne aktywa własności intelektualnej, które są blisko związane ze strategią rozwoju biznesowego i stanowią wkład zarówno dla działalności grupy,
jak i dla społeczeństwa oraz dla pracy nad ochroną praw dotyczących własności intelektualnej.

Struktura działu ds. własności intelektualnej

Działy ds. własności intelektualnej grupy Mitsubishi Electric obejmują dział centralny, za który bezpośrednio odpowiada prezes, oraz działy ds.własności intelektualnej w zakładach, centrach badań i rozwoju oraz spółkach stowarzyszonych. Działania każdego działu są nadzorowane przez lokalnego dyrektora wykonawczego odpowiedzialnego za własność intelektualną. Dział centralny ds. własności intelektualnej ustala strategie dla całej grupy, promuje kluczowe projekty, koordynuje interakcje z zewnętrznymi agencjami, takimi jak biura patentowe, oraz odpowiada za działania PR związane z własnością intelektualną. Działy ds. własności intelektualnej
w zakładach, ośrodkach badawczo-rozwojowych i spółkach stowarzyszonych realizują cele strategiczne wyznaczone w tym zakresie dla całej grupy Mitsubishi Electric. W ramach współpracy działy te łączą swoje działania, które mają na celu zwiększenie efektywności podejmowanych przedsięwzięć.

schemat: Integrowanie działań biznesowych oraz inicjatyw związanych z badaniami i rozwojem i własnością intelektualną

Integrowanie działań biznesowych oraz inicjatyw związanych z badaniami i rozwojem i własnością intelektualną

Własność Intelektualna — strategia globalna

Grupa Mitsubishi Electric określa kluczowe zagadnienia w kwestii własności intelektualnej w oparciu o podstawową działalność firmy i istotne projekty badawczo-rozwojowe oraz przyspiesza prace nad globalizacją działań związanych z własnością intelektualną poprzez składanie wniosków patentowych przed rozpoczęciem działalności na rynkach wschodzących, na których przewiduje się rozszerzenie działań biznesowych.
Ponadto lokalni dyrektorzy zakładów Mitsubishi Electric nadzorują działania podejmowane w związku z własnością intelektualną w zakładach w Stanach Zjednoczonych, Europie, Chinach i Azji południowo – wschodniej w celu umocnienia potencjału własności intelektualnej biur, ośrodków badawczo-rozwojowych i spółek stowarzyszonych grupy na całym świecie.
Poprzez te działania dążymy do stworzenia silnej, globalnej sieci patentów.

Wskaźnikiem potencjału własności intelektualnej Grupy Mitsubishi Electric oraz globalnych działań w zakresie własności intelektualnej jest to, że firma zajęła pierwsze miejsce w Japonii pod względem liczby rejestracji patentów (w 2021 r.), które zostało ogłoszone przez Japoński Urząd Patentowy (JPO), i piąte miejsce na świecie pod względem wniosków złożonych przez przedsiębiorców w ramach Traktatu o współpracy patentowej (PCT) (w 2021 r.), które zostało ogłoszone przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

W związku z tworzeniem sieci patentowej, prowadzimy działania na rzecz pozyskiwania praw do wzorów zarówno na terytorium Japonii, jak i poza jej granicami, w celu ochrony funkcjonalnych i projektowych elementów naszych technologii.

(Czołowa 5) w dziedzinie zgłoszeń patentowych w ramach Traktatu o współpracy patentowej, 2021 r. (WIPO, Roczny przegląd realizacji postanowień Traktatu o współpracy patentowej)

Odznaczenie Wnioskodawca Państwo Liczba wniosków
1 Huawei Chiny 6 952
2 Qualcomm USA 3 931
3 SAMSUNG Korea Południowa 3 041
4 LG Korea Południowa 2 885
5 Mitsubishi Electric Japonia 2 673

(WIPO)

Liczba zgłoszeń patentowych w 2021 (Japonia)

Odznaczenie Wnioskodawca Liczba patentów
1 Mitsubishi Electric 3 494
2 Toyota Motor 3 389
3 Canon 3 134
4 Panasonic 2 706
5 DENSO 1 650

(JPO)

  • wykres: Roczne statystyki dotyczące wniosków patentowych składanych za granicą przez grupę Mitsubishi Electric
    1. *1. Na początku roku finansowego FY2019 zaczęliśmy używać wniosków patentowych firmy Mitsubishi Electric składanych za granicą w jednym podmiocie
  • schemat: Dalsze wzmacnianie globalnego potencjału własności intelektualnej

    Dalsze wzmacnianie globalnego potencjału własności intelektualnej

Strategia własności intelektualnej — międzynarodowa standaryzacja

W celu rozszerzenia działalności na rynek globalny, grupa Mitsubishi Electric aktywnie promuje międzynarodową standaryzację. Firma chętnie promuje działania związane ze zdobywaniem patentów powiązanych
z międzynarodowymi normami (np. patenty podstawowe). Będąc członkiem organizacji, której łączne portfolio patentów, zawierające np. rozwiązania nadawania cyfrowego, standard MPEG, pojazdy hybrydowe czy format Blu-ray Disc ™*2 i komunikacja mobilna daje kontrolę nad patentami związanymi z podstawowymi normami. Grupa osiąga z tytułu własności intelektualnej dochody przyczyniające się do rozwoju i wzrostu firmy, oraz dokłada Wszelkich starań, aby rozwijać działania mające na celu zdobywanie patentów w konkurencyjnych dziedzinach rynku, włączając międzynarodowe standardy i promowanie działań,
które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności produktów oraz zwiększenia udziału w rynku. W dziedzinie systemów komunikacji mobilnej 5G, które mają się pojawić w przyszłości, angażujemy się nie tylko w działania mające na celu uzyskanie standardowych, podstawowych patentów, ale także w wykorzystywanie naszych technologii do promowania działań w zakresie własności intelektualnej, dzięki którym nasze produkty są jeszcze lepsze.

  • *2 Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association.

Przestrzeganie praw własności intelektualnej

Grupa Mitsubishi Electric dostrzega istotne znaczenie wzajemnego uznania i poszanowania nie tylko własnych praw własności intelektualnej, ale również praw własności intelektualnej przysługujących innym formom. Stanowisko to zostało wyraźnie przyjęte w Wytycznych postępowania grupy Mitsubishi Electric, stosowanych w całej firmie.

Wszelkie naruszenia praw własności intelektualnej innych firm stanowią nie tylko naruszenie Kodeksu etyki korporacyjnej i zgodności z obowiązującymi przepisami, ale również stanowią potencjalne zagrożenie dla rentowności firmy. Zagrożenia te obejmują konieczność uiszczenia wysokich opłat licencyjnych lub nakaz zakończenia produkcji określonego produktu.

Aby zapobiec naruszeniom praw własności intelektualnej innych firm, grupa realizuje działania edukacyjne na rzecz podniesienia świadomości inżynierów oraz pracowników działów ds. własności intelektualnej, a także wdraża formy promocji poszanowania praw własności intelektualnej należących do innych podmiotów. Wprowadzono jednocześnie zestaw zasad mających na celu wdrożenie analizy praw patentowych innych firm od momentu opracowania produktu do jego wyprodukowania, zapewniając ścisłe przestrzeganie tych zasad w całej firmie.

Grupa Mitsubishi Electric aktywnie przeciwdziała również naruszaniu jej praw własności intelektualnej przez inne firmy. Oprócz działań wewnętrznych firma ściśle współpracuje z organizacjami branżowymi i rządowymi w Japonii i innych krajach w ramach podejmowanych na szeroką skalę działań zapobiegających fałszowaniu jej produktów.

Współpraca w ramach zasady ochrony praw własności intelektualnej

Zasady ochrony praw własności intelektualnej — dotyczące np. szybkiego i skutecznego przeprowadzenia badania patentu, podejmowanych na arenie międzynarodowej działań na rzecz standaryzacji, środków w zakresie zwalczania towarów podrabianych i towarów pirackich, a także ustanowienia globalnego systemu patentowego — wspierają uczciwą konkurencję, umożliwiają prowadzenie dostatniego trybu życia i przyczyniają się do tworzenia zasobnego społeczeństwa.

W oparciu o tę wiedzę grupa Mitsubishi Electric przedstawia różne propozycje dotyczące zasad ochrony praw własności intelektualnej oraz nowelizacji przepisów prawa istotnych z punktu widzenia branży, współpracując z instytucjami takimi jak centralne biuro ds. własności intelektualnej oraz inne agencje rządowe podlegające biuru patentowemu, organizacje przemysłowe, np. federacja Keidanren (Japońska Federacja Biznesu) oraz Japońskie stowarzyszenie ds. własności intelektualnej. Biorąc pod uwagę obecnie postępy w dziedzinie globalizacji gospodarczej, firma Mitsubishi angażuje się w wymianę poglądów i informacji ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) i biurami patentowych za granicą, a także współpracuje z nimi przy tworzeniu zasad ochrony praw własności intelektualnej uwzględniających szeroką, globalną perspektywę.