Mitsubishi Electric i własność intelektualna

Grupa Mitsubishi Electric rozumie znaczenie i potrzebę ochrony prawa własności intelektualnej jako zasobu niezbędnego do przyszłego rozwoju firmy. Poprzez integrację działań biznesowych, badań i rozwoju oraz działań dotyczących własności intelektualnej grupa aktywnie wzmacnia swoje globalne aktywa własności intelektualnej, które są blisko związane ze strategią rozwoju biznesowego i stanowią wkład zarówno dla działalności grupy, jak i dla społeczeństwa.

Struktura działu ds. własności intelektualnej

Działy ds. własności intelektualnej grupy Mitsubishi Electric obejmują dział centralny, za który bezpośrednio odpowiada prezes, oraz działy ds.własności intelektualnej w zakładach, centrach badań i rozwoju oraz spółkach stowarzyszonych. Działania każdego działu są nadzorowane przez lokalnego dyrektora wykonawczego odpowiedzialnego za własność intelektualną. Dział centralny ds. własności intelektualnej ustala strategie dla całej grupy, promuje kluczowe projekty, koordynuje interakcje z zewnętrznymi agencjami, takimi jak biura patentowe, oraz odpowiada za działania PR związane z własnością intelektualną. Działy ds. własności intelektualnej w zakładach, ośrodkach badawczo-rozwojowych i spółkach stowarzyszonych realizują cele strategiczne wyznaczone w tym zakresie dla całej grupy Mitsubishi Electric. W ramach współpracy działy te łączą swoje działania, które mają na celu zwiększenie efektywności podejmowanych przedsięwzięć.

Integrowanie działań biznesowych oraz inicjatyw związanych z badaniami i rozwojem i własnością intelektualną

Własność Intelektualna — strategia globalna

Roczne statystyki dotyczące wniosków patentowych składanych za granicą przez grupę Mitsubishi Electric

Grupa Mitsubishi Electric określa kluczowe zagadnienia w kwestii własności intelektualnej w oparciu o podstawową działalność firmy i istotne projekty badawczo-rozwojowe oraz przyspiesza prace nad globalizacją działań związanych z własnością intelektualną poprzez składanie wniosków patentowych przed rozpoczęciem działalności na rynkach wschodzących, na których przewiduje się rozszerzenie działań biznesowych. Ponadto lokalni dyrektorzy zakładów Mitsubishi Electric nadzorują działania podejmowane w związku z własnością intelektualną w zakładach w Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach w celu umocnienia potencjału własności intelektualnej biur, ośrodków badawczo-rozwojowych i spółek stowarzyszonych grupy na całym świecie. Poprzez te działania dążymy do stworzenia silnej, globalnej sieci patentów.

Dalsze wzmacnianie globalnego potencjału własności intelektualnej

Strategia własności intelektualnej — międzynarodowa standaryzacja

W celu rozszerzenia działalności na rynek globalny, grupa Mitsubishi Electric aktywnie promuje międzynarodową standaryzację. Firma chętnie promuje działania związane ze zdobywaniem patentów powiązanych z międzynarodowymi normami (np. patenty podstawowe). Będąc członkiem organizacji, której łączne portfolio patentów, zawierające np. rozwiązania nadawania cyfrowego, standard MPEG, pojazdy hybrydowe czy format Blu-ray Disc™*, daje kontrolę nad patentami związanymi z podstawowymi normami, grupa osiąga dochody z tytułu własności intelektualnej, przyczyniające się do rozwoju i wzrostu zysków firmy. Grupa dokłada wszelkich starań, aby rozwijać działania mające na celu zdobywanie patentów w konkurencyjnych dziedzinach rynku, włączając międzynarodowe standardy i promowanie działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności produktów oraz zwiększenia udziału w rynku.

*Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association.

Działania zapobiegające naruszeniom praw własności intelektualnej

Grupa Mitsubishi Electric aktywnie przeciwdziała naruszaniu jej praw własności intelektualnej przez inne firmy. Oprócz działań wewnętrznych grupa Mitsubishi Electric ściśle współpracuje z organizacjami branżowymi, rządowymi oraz innymi podmiotami w Japonii i innych krajach w ramach podejmowanych na szeroką skalę działań zapobiegających fałszowaniu produktów firmy.

Przestrzeganie praw własności intelektualnej innych firm

Grupa Mitsubishi Electric rozumie, że jakiekolwiek naruszenia praw własności intelektualnej, których mogłaby się dopuścić, stanowią potencjalne zagrożenie dla kontynuacji działalności firmy. Zagrożenia te obejmują konieczność uiszczenia wysokich opłat licencyjnych lub nakaz zakończenia produkcji określonego produktu lub wykonywania określonych działań. Aby zapobiec naruszeniom praw własności intelektualnej innych firm, grupa realizuje działania edukacyjne skierowane do inżynierów i pracowników odpowiedzialnych za sprawy związane z własnością intelektualną. Działania te mają na celu pogłębienie świadomości i promowanie poszanowania praw własności intelektualnej innych podmiotów. Jednocześnie grupa Mitsubishi Electric wprowadziła zestaw zasad postępowania w tym zakresie obejmujących analizowanie praw patentowych innych firm od momentu opracowania produktu do jego sprzedaży, zapewniając ścisłe przestrzeganie tych zasad.