Od prezesa

Pragniemy zostać światowym liderem pod względem ochrony środowiska, poprzez tworzenie produktów i usług oraz zmniejszenie wpływów zakładów produkcyjnych na środowisko naturalne.

Wkład producenta w całkowity cykl życia produktu

Jako że firma Mitsubishi Electric dąży do uzyskania pozycji światowego lidera pod względem ochrony środowiska, przyczynia się również do tworzenia bardziej zamożnego społeczeństwa, które będą cechować zrównoważony rozwój oraz bezpieczny i komfortowy styl życia.

Jako producent podejmujący wiele inicjatyw w zakresie ochron środowiska, firma Mitsubishi Electric kładzie największy nacisk na tworzenie społeczeństwa o wysokim ukierunkowaniu na recykling. Wynika to z faktu, że producenci są zaangażowani w cały cykl życia każdego produktu, od zakupu zasobów i materiałów do produkcji
i sprzedaży, jak również w zbieraniu zużytych produktów i ich przetwarzaniu po upływie okresu ich użytkowania.

Grupa Mitsubishi Electric przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialności za swoje produkty w całym cyklu ich życia, promując oryginalne podejście do oszczędzania zasobów np. poprzez redukcję rozmiaru i wagi produktu już na początkowym etapie jego opracowywania. Szerokie spektrum inicjatyw podejmowanych przez nas na etapie zbiórki produktów oraz ich usuwania obejmuje modernizację dźwigni i wind przy użyciu posiadanych części
i sprzętu, a także procesy recyklingu zasobów, np. tworzyw sztucznych pochodzących ze zużytych urządzeń domowych. Szczególny nacisk kładziemy na tworzenie społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla, upowszechniając energooszczędne produkty o wysokiej wydajności.

Grupa Mitsubishi Electric podejmuje również inicjatywy koncentrujące się głównie na promowaniu tworzenia społeczeństwa ukierunkowanego na recykling i angażuje się w rozwiązywanie problemów dotyczących ochrony środowiska. Nasze wysiłki prowadzą do zapewniania społeczeństwu ekologicznych produktów i usług oraz wdrażania działań mających na celu zminimalizowanie wpływu wywieranego przez procesy produkcyjne na środowisko.

Sądzę, że dzięki inicjatywom mającym na celu ochronę środowiska grupa Mitsubishi Electric zyska uznanie swoich akcjonariuszy jako firma przydatna społecznie. Mam również nadzieję, że wszyscy pracownicy grupy Mitsubishi Electric są dumni z wykonywanej pracy, a w gronie rodzinnym wypowiadają się pozytywnie o firmie, czyniąc to z poczuciem własnego celu.

Enviromental Vision 2021 – promocja i realizacja planów na rzecz środowiska

W grupie Mitsubishi Electric przyjęto program Environmental Vision 2021, wizję ekologiczną, której podsumowanie zaplanowano na rok 2021 — setną rocznicę założenia firmy. Do tej pory, w miarę postępów w realizacji tej wizji, wdrożyliśmy różne środki oparte na sporządzanych co trzy lata planach ochrony środowiska. Działania podejmowane w ramach 8. Planu Ochrony Środowiska (realizowanego w latach fiskalnych 2016–2018) skupiły się na czterech obszarach: budowie społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla, tworzeniu społeczeństwa o wysokim ukierunkowaniu na recykling, budowie społeczeństwa żyjącego w zgodzie z naturą oraz wzmacnianiu podstaw zarządzania ochroną środowiska.

Efekty tych dążeń obejmują podniesienie wydajności produkcji dzięki wykorzystaniu rozwiązań IoT*1 oraz globalny wzrost zapotrzebowania na energooszczędne produkty o wysokiej wydajności. Efektem tego jest ograniczenie emisji CO2 wytwarzanego w procesie produkcyjnym oraz podczas użytkowania produktów, a tym samym przyczynianie się do obniżenia poziomu gazów cieplarnianych. Obniżyliśmy również do zera ilość odpadów generowanych w Japonii oraz we wszystkich regionach zamorskich, przyczyniając się do wydajniejszego wykorzystania zasobów. Ponadto podniesienie poziomu świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska doprowadziło do zwiększenia liczby uczestników programu Mitsubishi Electric Outdoor Classroom oraz projektów ochrony obszarów leśnych „Satoyama”, których rezultaty przekroczyły założone cele. Działalność związana z ochroną bioróżnorodności została rozszerzona na wszystkie strony placówki firmy Mitsubishi w Japonii, przyczyniając się tym samym do stworzenia społeczeństwa żyjącego w zgodzie z naturą. Dzięki skoncentrowaniu się na poprawie jakości inicjatyw w zakresie ochrony środowiska w całej bazie produkcyjnej osiągnięto wyższy poziom zdolności w zakresie zarządzania ekologicznego i wzmocniono podstawy zarządzania.

Nasze inicjatywy ekologiczne nie przeszły bez echa. Firma Mitsubishi Electric otrzymała najwyższe odznaczenie, wpisanie na listę A, przyznane roku fiskalnym 2018 przez międzynarodową organizację na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej — CDP*2. Udało się to osiągnąć drugi raz z rzędu w trzech kategoriach: klimat, woda i łańcuch dostaw. Wielką przyjemnością i zaszczytem jest dla mnie uznanie ze strony społeczeństwa dla naszego stałego zaangażowania w prowadzenie tego rodzaju działalności.

Okres objęty 9. Planem Ochrony Środowiska (na lata fiskalne 2019–2021), który rozpocznie się w roku fiskalnym 2019, będzie ostatnim planem trzyletnim umożliwiającym spełnienie założeń naszej wizji ekologicznej. W tym okresie będziemy się skupiać na zarządzaniu przyszłymi niedoborami wody oraz spełnianiu bardziej rygorystycznych przepisów obowiązujących w regionach zamorskich, realizując nadal założenia czterech filarów 8. Planu Ochrony Środowiska. W związku z tym do kluczowych zagadnień związanych z naszą działalnością dodano skuteczne wykorzystanie wody i podniesienie poziomu realizowanych na terytoriach zamorskich inicjatyw w zakresie ochrony środowiska.

Pragniemy zostać światowym liderem pod względem ochrony środowiska, w związku z czym przyjęliśmy wskaźnik wzrostu w wysokości 5 bilionów jenów w zakresie skonsolidowanej sprzedaży i współczynnik przychodu operacyjnego na poziomie co najmniej 8% do roku fiskalnego 2021. Aby osiągnąć założone cele rozwojowe, konieczne jest spełnienie oczekiwań udziałowców poprzez różne inicjatywy, w tym te, które umożliwiają wnoszenie wkładu w ochronę środowiska i rozwój społeczeństwa dzięki produktom, usługom i działaniom biznesowym.

Długoterminowe perspektywy działalności na rzecz ochrony środowiska

Grupa Mitsubishi Electric podejmuje działania na rzecz sformułowania kolejnej długoterminowej wizji ochrony środowiska, która przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG*3) z perspektywą na lata 2030 i 2050. Określiliśmy cele dla następnej długoterminowej wizji, wraz z konkretnym i wykonalnym planem ich realizacji, po zbadaniu ewentualnych zmian dotyczących przyszłego środowiska społecznego oraz zagrożeń, które mogą się w nim pojawić. Wśród tych dalekowzrocznych przedsięwzięć znalazło się również określenie celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 oraz uzyskanie zgody na inicjatywy SBT*4 do roku 2020.

Naszym celem w odniesieniu do promowanej przez rząd japoński koncepcji społeczeństwa 5.0*5 jest przyczynianie się do osiągnięcia zrównoważonego społeczeństwa, rozwiniętego pod względem środowiskowym i ekonomicznym. W tym celu określiliśmy, jako jeden z problemów do rozwiązania, przełamywanie ograniczeń środowiskowych w energetyce poprzez wykorzystanie zasobów i źródeł energii, które nie generują odpadów. Firma Mitsubishi Electric będzie koncentrować swoje działania na realizacji koncepcji społeczeństwa 5.0 oraz na osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju poprzez opracowywanie i dostarczanie energooszczędnych produktów i systemów, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2, w tym urządzeń takich jak półprzewodniki, klimatyzatory, a także rozwiązania systemowe, np. ZEB (budynek zużywający energię na poziomie zerowym).*6

W przeszłości, poprzez moje zaangażowanie w produkcję sprzętu motoryzacyjnego i sprzętu gospodarstwa domowego, a także inne działania firmy, stawiałem szczególnie na rozwój i dostarczanie produktów i usług, które jednocześnie zapewniają komfort klientom i obniżają wpływ działalności biznesowej na środowisko. W przyszłości zamierzam korzystać z wiedzy i umiejętności w celu poprowadzenia grupy Mitsubishi w kierunku stworzenia zamożnego społeczeństwa, czyniąc to poprzez określenie, w jaki sposób możemy służyć społeczeństwu, a także wskazując kierunek, w którym będziemy zmierzać.

T Sugiyama

29 czerwca 2018 roku
Takeshi Sugiyama

Prezes i dyrektor generalny
Mitsubishi Electric Corporation

*1 Internet rzeczy: sieć złożona z przedmiotów połączonych za pośrednictwem Internetu i kontrolujących się wzajemnie poprzez wymianę informacji.

*2 CDP: organizacja pozarządowa (NGO), która przeprowadza badania, rejestruje dane i ocenia wpływ firm oraz miast na środowisko naturalne.

*3 Cele zrównoważonego rozwoju na rok 2030 zostały zawarte w dokumencie „The 2030 Agenda for Sustainable Development” (Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju), przyjętym podczas Szczytu Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju we wrześniu 2015 r.

*4 Inicjatywy na rzecz celu opartego na ustaleniach naukowych: Inicjatywy w zakresie celów redukcji emisji CO2 oparte na ustaleniach naukowych.

*5 Jedna z podstawowych wytycznych promowanych przez rząd Japonii w ramach polityki w zakresie nauki i technologii. Inicjatywa na rzecz realizacji koncepcji „społeczeństwa ery superinteligencji”, piątej fazy rozwoju demograficznego, następującej po etapach społeczeństwa łowieckiego, agrarnego, przemysłowego oraz informacyjnego.

*6 Budynek zużywający energię na poziomie zerowym: budynek, w którym zużycie netto energii pochodzącej z kopalnych źródeł wynosi zero lub niemalże zero dzięki oszczędnościom energii oraz korzystaniu z jej odnawialnych źródeł.