Od prezesa

Jako grupa Mitsubishi Electric rozumiemy, że należy chronić naszą planetę dla dobra przyszłych pokoleń. Jednym z naszych priorytetów jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Pragniemy zostać światowym liderem pod względem ochrony środowiska, rozwiązując problemy poprzez tworzenie energooszczędnych produktów i systemów oraz budowę infrastruktury społecznej w działalności biznesowej na całym świecie, aby pomóc stworzyć zasobne społeczeństwo, w którym pojęcia „zrównoważone społeczeństwo” oraz „bezpieczny i komfortowy styl życia” współgrają ze sobą.

Kontynuacja działań w ramach 8. Planu Ochrony Środowiska na rzecz realizacji programu Environmental Vision 2021

Stworzony przez grupę Mitsubishi Electric program Environmental Vision 2021 stanowi długoterminową wizję ekologiczną, której podsumowanie zaplanowano na rok 2021 — setną rocznicę założenia firmy. Aby urzeczywistnić tę wizję, działania podejmowane w ramach bieżącego 8. Planu Ochrony Środowiska (realizowanego w latach fiskalnych 2016–2018) skupiają się na czterech obszarach: „wkład w tworzenie społeczeństwa niskoemisyjnego”, „wkład w tworzenie społeczeństwa ukierunkowanego na recykling”, „zapewnienie harmonii ze środowiskiem naturalnym” i „wzmocnienie podstaw zarządzania ochroną środowiska”.

Szczególny nacisk położono na tworzenie społeczeństwa niskoemisyjnego, ukierunkowanego na ograniczenie emisji CO2*1 podczas użytkowania oraz wytwarzania produktów i systemów. Grupa Mitsubishi Electric globalnie przyczynia się do rozwoju energooszczędnych technologii, dostarczając produkty korzystające z półprzewodników dużej mocy, które są kluczowym elementem przy osiąganiu większej wydajności w zakresie oszczędzania energii. Dodatkowo oferujemy systemy ogólne, które zapewniają dużą oszczędność energetyczną, takie jak budynki zużywające energię na poziomie zerowym netto (ZEBs*2) oraz domy zużywające energię na poziomie zerowym netto (ZEHs*3). Działania te pozwalają nam osiągać cele w zakresie wkładu w redukcję emisji CO2 podczas użytkowania produktów. Natomiast w celu ograniczenia emisji CO2 w procesie produkcyjnym stale udoskonalamy metody wytwarzania energii oraz zmniejszamy ilość używanych perfluorowęglowodorów (PFC) i gazów cieplarnianych innych niż CO2 dzięki wykorzystaniu rozwiązań IoT*4, a także innych najnowocześniejszych technologii. Na przykład w nowym budynku produkcyjnym w Nagoya Works udało się podnieść produktywność i energooszczędność dzięki specjalistycznemu systemowi łączącemu rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej z technologiami IT. Wyniki te zostały docenione, czego kulminacją było zdobycie przez obiekt w Nagoya Works nagrody głównej za oszczędność energii w roku fiskalnym 2017 przyznanej przez dyrektora Agencji Zasobów Naturalnych i Energii.

Inne nasze działania obejmują udoskonalanie procesów recyklingu zasobów, np. tworzyw sztucznych pochodzących ze zużytych elektrycznych urządzeń domowych, oraz modernizowanie wind, co również przyczynia się do zaoszczędzenia energii. Promujemy również działania na rzecz życia w zgodzie z naturą — w naszych zakładach prowadzimy badania nad istotami żywymi. Ponadto stosujemy się do przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska, takich jak dyrektywa RoHS*5 i dyrektywa dotycząca lotnych związków organicznych*6, które stają się coraz bardziej surowe na całym świecie. Podejmowane wysiłki związane ze zmniejszeniem wpływu wszystkich naszych placówek na otoczenie naturalne mają na celu wzmocnienie podstaw zarządzania ochroną środowiska.

W uznaniu tych inicjatyw w 2016 r. międzynarodowa organizacja pozarządowa CDP zaliczyła grupę Mitsubishi Electric do zestawienia „A List” (najwyżej ocenionych firm) w trzech kategoriach — gospodarce klimatycznej, gospodarce wodnej oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zamierzamy kontynuować działania związane z ochroną środowiska, realizując plany na rzecz wykonania programu Environmental Vision 2021.

Sięgając w przyszłość — rok 2030 i 2050

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazała 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG*7), które powinny zostać osiągnięte do 2030 r. Pięć z nich — m.in. łagodzenie skutków zmian klimatycznych oraz zapewnienie dostępu do wody i urządzeń sanitarnych, a także zrównoważone zarządzanie tymi zasobami — dotyczy naszych działań w zakresie ochrony środowiska.

W roku fiskalnym 2019 grupa Mitsubishi Electric rozpocznie realizację 9. Planu Ochrony Środowiska (na lata fiskalne 2019–2021), ostatniego planu trzyletniego umożliwiającego spełnienie założeń programu Environmental Vision 2021. Będzie to wymagać opracowania planów średnio- i długoterminowych z perspektywą na lata 2030 i 2050 oraz pomoże nam osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

Sądzimy, że te inicjatywy oraz nasze dążenie do uzyskania pozycji „światowego lidera ochrony środowiska” pozwolą nam osiągnąć planowany wskaźnik wzrostu w wysokości 5 bilionów jenów w zakresie skonsolidowanej sprzedaży i współczynnik przychodu operacyjnego na poziomie co najmniej 8% do roku fiskalnego 2021.

Grupa Mitsubishi Electric przywiązuje dużą wagę do zwiększenia energooszczędności swoich produktów i systemów oraz zmniejszenia wpływu zakładów produkcyjnych na środowisko naturalne w perspektywie długoterminowej, uwzględniając przy tym uwarunkowania występujące w poszczególnych krajach. Zamierzamy kontynuować wysiłki, których celem jest uzyskanie statusu „światowego lidera ochrony środowiska” w oczach opinii publicznej.

M. Sakuyama

30 czerwca 2017 r.
Masaki Sakuyama
Prezes i dyrektor generalny

*1 Przyczynienie się do zmniejszenia emisji CO2: ilość CO2 mająca zostać zmniejszona w wyniku zaprzestania korzystania ze starych produktów (podobnych do produktów sprzedawanych w roku fiskalnym 2001) i rozpoczęcia używania nowych urządzeń, które zapewniają zwiększoną energooszczędność. Szacowana ilość w oparciu o standardowe obliczenia we własnym zakresie.

*2 ZEB (budynek zużywający energię na poziomie zerowym netto): budynek, w którym zużycie netto energii pochodzącej z kopalnych źródeł wynosi zero lub niemalże zero dzięki rozwiązaniom sprzyjającym oszczędnościom energii oraz korzystaniu z jej odnawialnych źródeł.

*3 ZEH (dom zużywający energię na poziomie zerowym netto): dom, w którym zużycie netto energii pochodzącej z kopalnych źródeł wynosi zero lub niemalże zero dzięki rozwiązaniom sprzyjającym oszczędnościom energii oraz korzystaniu z jej odnawialnych źródeł.

*4 IoT (Internet rzeczy): platforma umożliwiająca sterowanie urządzeniami połączonymi z Internetem.

*5 Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych: dyrektywa Unii Europejskiej mająca na celu ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

*6 Lotne związki organiczne: zwykle są to toluen, ksylen i octan etylu.

*7 Cele zrównoważonego rozwoju na rok 2030 zostały zawarte w dokumencie „Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (Przekształcamy nasz świat: agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju) przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 r.

Cele zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju ściśle powiązane z działaniami prowadzonymi przez grupę Mitsubishi Electric na rzecz ochrony środowiska

Zapewnienie dostępu i zrównoważone zarządzanie zasobami wody i urządzeniami sanitarnymi

Stworzone przez grupę Mitsubishi Electric technologie oczyszczania i uzdatniania wody umożliwiają dostarczanie produktów i systemów niezbędnych do zapewnienia dostaw czystej wody.

Główne produkty/przedsięwzięcia: Systemy wodociągowe i kanalizacyjne, generatory ozonu

Zapewnienie zrównoważonego zaopatrzenia w energię i poszerzanie jej wykorzystania

Grupa Mitsubishi Electric nie tylko tworzy technologie, produkty i systemy, które przyczyniają się do oszczędzania i wytwarzania energii oraz promują „społeczeństwo ery inteligencji”, ale również upowszechnia je na całym świecie.

Główne produkty/przedsięwzięcia: systemy wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii, systemy fotowoltaiczne

Zapewnienie zrównoważonej formuły produkcji i konsumpcji

W swoich działaniach uwzględniamy obniżenie wkładu zasobów podczas produkcji i recyklizacji surowców wtórnych. Stawiamy również na ekologiczne zaopatrzenie i zmniejszenie ilości odpadów.

Główne produkty/przedsięwzięcia: ponowne wykorzystanie/recyklizacja, ekologiczne zaopatrzenie

Łagodzenie skutków zmian klimatycznych

W całym łańcuchu wartości szacuje się emisję gazów cieplarnianych, w tym CO2, w celu ograniczenie ich ilości do wyznaczonych wartości docelowych.

Główne produkty/przedsięwzięcia: energooszczędne produkty, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Ochrona i przywracanie ekosystemów oraz zapobieganie utracie bioróżnorodności

Oprócz opracowywania i dostarczania satelitarnych systemów obserwacyjnych, które monitorują stan oceanów i obszarów leśnych, w naszych placówkach prowadzimy działania, dzięki którym żyjemy w harmonii z otaczającym środowiskiem.

Główne produkty/przedsięwzięcia: Satelity, badania nad istotami żywymi, projekt ochrony obszarów leśnych „Satoyama”